הגשת מאמרים

מאמרים לפרסום יש לשלוח בדואר אלקטרוני אל רכזת המערכת, בכתובת talil@post.tau.ac.il.

מאמרים שהתקבלו לפרסום יש לערוך על פי גליון הסגנונות.